Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych: Łódzka Fabryka Wynalazków
im. Karola Scheiblera Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-302) przy ulicy Niciarnianej 2/6, NIP: 7282825010

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami kontaktować:

– telefonicznie 692 529 740

– drogą elektroniczną biuro@fabrykascheiblera.pl

– listownie na adres firmy, z dopiskiem „Dane osobowe”

rodo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówień
składanych bezpośrednio w firmie Łódzka Fabryka Wynalazków
przez wszystkie dostępne kanały komunikacji oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w firmie Łódzka Fabryka Wynalazków jest świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień.
Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.

W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:
– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu,
– NIP (w przypadku rejestracji firmy),
– Nazwa firmy,
– Adres do wysyłki i faktury

Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika
po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z firmą Łódzka Fabryka Wynalazków

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych,
prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora,
a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Odbiorcy Danych:
Dane osobowe mogą także zostać ujawnione podmiotom współpracującym na potrzeby
związane z realizacją i wykonywaniem złożonego zamówienia,
w tym (ale nie wyłącznie) podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, marketingowe, dostarczającym przesyłki kurierskie oraz zapewniającym obsługę administracyjną, prawną.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń,
w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

– prawo dostępu do danych osobowych

– prawo żądania sprostowania danych osobowych

– prawo żądania usunięcia danych osobowych

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do przenoszenia danych osobowych
– Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do wniesienia skargi:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.